Semalt, diňe gök baglanyşyklara däl-de, görnüklilige nädip ünsi jemlemelidigini bilýär!


Google-yň ilkinji sahypalarynda peýda bolmagyň aňsat däldigini hemmämiz bilýäris. Youöne size bir zat aýdyp bereýin, kompaniýanyň internetde görnükliligine jedel etmeseňiz, bir zada düşünersiňiz: onlaýn dünýäňizde markaňyzyň ýok boljakdygyna göz ýetirersiňiz.

Görünmek mümkinçiligini döredýän strategiýalary kabul etmegiň nähili möhümdigini yzygiderli eşitsek-de, köp markalar muny äsgermezlik edýärler we netijede görünmeýärler.

Sahypanyň görnükliligi, şol sahypa tarapyndan alnan organiki traffigiň mukdarydyr.

Sahypanyň görnükliligi näçe ýokary bolsa, döredýän baglanyşyklar şonça-da gymmatlydyr. Web döredijiler ýa-da web sahypalarynyň eýeleri üçin diňe bluz baglanyşyklaryny almaga üns bermek erbet tejribe. Gowy SEO üçin bu ýeterlik däl.
Häzirki wagtda, esasanam täze SEO tendensiýalary bilen, diňe bir bluz baglanyşyklaryna däl, eýsem hemme zatdan öňürti görünmeklige ünsi jemlemek zerur. SEO görnükliligi näme? Gowy SEO görünişiniň güýji näme? Görünmek barada aýdylanda haýsy parametrler göz öňünde tutulýar? Web sahypaňyzyň görünmegine nädip has gowy üns bermeli? Semaltyň hünärmenleri SEO agentligimiz, makalamyzyň mowzugy boljak bu soraglaryň hemmesine ýagtylyk berdi.

SEO görnükliligi näme?

Girişde aýdylyşy ýaly, kesgitlemede ýönekeý bolarys. Sahypanyň SEO görnükliligi, şol sahypa tarapyndan alnan organiki traffigiň mukdarydyr. Sahypanyň görnükliligi näçe ýokary bolsa, baglanyşyklar şonça-da gymmatlydyr. Başga bir söz bilen aýdylanda, web sahypaňyzyň organiki açar sözlerden basmagyň derejesini görkezýär. Sahypa baha berlende ölçegleri iki görnüşe bölmek möhümdir:

- Giriş baglanyşyklaryny ölçese, güýç ölçegleri barada gürleşeris.

- Organiki traffigi ölçese, görünmek ölçegleri barada gürleşeris.

Hakykatdanam, her guralyň güýji ölçemek üçin öz formulasy bar, ýöne hemmeler üçin umumy zat, gurallaryň göz öňünde tutýan sahypasynyň berkligini göz öňünde tutmakdyr. Dürli domenlerden gelende baglanyşyklar has güýçlidir. Başgaça aýdylanda, dürli domenlerden güýçli baglanyşyklar alynsa, güýç bir domenden gowşak baglanyşyklar alnanlardan has ulydyr.

Edil şonuň ýaly dürli görüniş ölçegleri elmydama, bir tarapdan, SERP-de açar söz üçin sahypanyň ýerlerini, beýleki tarapdan bolsa bu açar söz bilen üpjün edilen çak edilýän traffigi göz öňünde tutuň.

Käbir güýç ölçegleri, "ygtybarlylyk" faktorlary arkaly formulalarynda görnüklilik ölçeglerini hem öz içine alýar. Bu formulalary öwrenmek aýratyn bir gyzykly däl, şonuň üçin diňe güýç we görnüklilik ölçegleri hakda gürleşeris.

Güýç we görnüklilik

Sahypanyň berkligi, gelýän baglanyşyklaryň sanyna we şol baglanyşyklaryň berkligine degişlidir. Başga bir söz bilen aýdylanda, bir sahypa köp baglanyşyk alsa we şol baglanyşyklar güýçli bolsa, gaty güýçli hasaplanýar. Haçan-da baglanyşyklary az bolsa ýa-da gaty gowşak baglanyşyklar bolsa, güýç az diýilýär.

Şeýle-de bolsa, iň möhüm parametr görünmekdir. Iň bärkisi howpsuz, uzak möhletli strategiýa. Google bir web sahypasyna traffik iberýän bolsa, şol web sahypasyna hormat goýýandygy üçin şeýle eder diýip çaklalyň. Görünmek, webiň sagdyn, jezalandyrylmandygyny, ulanyjynyň jogabynyň we ş.m.

Güýçüň möhümdigi hakykat, ýöne iň gowusy, sahypanyň ilki bilen ýokary ölçegleri we görnükliligi bar.

Güýç görünmekden has aňsat. Page Rank döwründen bäri tehnika güýçüňizi emeli, çalt we arzan ýokarlandyrýandygy belli. Güýçli bolmak gowy, ýöne bu sahypanyň hemişe gymmatlydygyny aňlatmaýar. Iň agyr ýagdaý, gaty agressiw baglanyşyk döreden, AD-y gaty ýokary, emma jezalandyrylýan web sahypasy bolar. Baglanyşyk hatda gaty ýokarydygyna garamazdan zäherli bolup biler. Beýleki bir tarapdan, sahypa güýç gazanyp, ýöne şeýle ygtybarly we ulanyjynyň oňyn jogaby bilen, bu güýç ahyrsoňy görüner.

Pikirleri guramak üçin 4 görnüşli sahypany we olaryň bahasyny kesgitläp bilerdik:
  1. Visokary görünmek we garşylyk: uly bahanyň baglanyşygy.
  2. Visokary görünmek we pes güýç: pes we ýokary arasynda oňyn baha bilen howpsuz we ygtybarly baglanyşyk.
  3. Görüniş derejesi pes we ýokary güýç: mümkin bolan töwekgelçilik bilen baglanyşyk. Ygtybarlydygyna baha bermek üçin beýleki faktorlary seljermeli. Şeýle bolsa, baglanyşygyň ortaça bahasy bolar.
  4. Görüniş derejesi pes we garşylyk: Birmeňzeş ýaşaýyş jaýy, şol bir töwekgelçilik. Safeöne howpsuz bolsa, gymmaty az bolardy.

Sahypanyň berkligini ýokarlandyrmak baglanyşyk gurmagyň maksadydyr


Sahypanyň berkligini ölçemek üçin dürli ölçegler ýa-da gurallar bar. Iň köp ulanylýanlar, Domain Authority (DA), Page Authority (PA) we Page Rank (PR), web sahypasyndaky gelýän baglanyşyklary ölçemäge ukyply köp gural bar. Başga bir mysal URL ýa-da Ahrefs domen derejesi bolar.

Ingerleşmek üçin güýç zerur, ýöne ulanyjynyň beren jogaby bilen bilelikde bolmaly. Başga sözler bilen aýdylanda: Ulanyjynyň beren jogaby güýji görnüklilige öwürýär.

Bu makalada adalga diňe baglanyşyk manysynda ulanylar. Beýleki tarapdan, beýlekiler bu termini birneme başgaça ulanýarlar, şol sanda faktorlary web sahypasynyň hili ýa-da traffigi.

Baglanyşyň hilini nädip ölçemeli?

SEO kompaniýalarynyň hemmesiniň bir baglanyşyga birmeňzeş baha bermeýändigini bellemek möhümdir. Gözleg motorlarynyň köpüsi diňe güýç çärelerini göz öňünde tutýarlar; muňa garamazdan, beýlekiler görnüklilik bahalaryny öz içine alýar. Käwagt bu bahalandyrmalar ýerine ýetirilýän strategiýanyň görnüşi bilen baglanyşdyrylýar, sebäbi has ýokary ýa-da pes töwekgelçiligi (Gara, çal ýa-da ak şlýapa) baglylykda belli bir parametrleri ýa-da beýlekileri gözläp bolýar.

Çykyş baglanyşyklary

Bu, baglanyşygyň bahasy seljerilende hemişe baha berilmeýän başga bir tarap: sahypanyň eýýäm bar bolan çykýan baglanyşyklary (Ahrefler bilen barlap bilersiňiz). Düşünmek aňsat bir tarapy bar:

Sahypanyň paýlaýan güýji çäksiz däl.

Iň bärkisi, belli bir mukdarda çykýan baglanyşyklardan iň ýokary güýjüni geçirip bilmejekdigini bilýäris. Eger şeýle bolsa, sahypadaky çykýan güýç bölünip, çäksiz bolar. Çykyş baglanyşyklarynyň sanynyň täsir edýändigine diňe düşünmeli.

Sahypanyň 2 ýa-da 5 çykýan baglanyşygynyň bolmagy möhüm däl, ýöne 10 ýa-da 5000 çykýan baglanyşygyň arasynda tapawut bar we şonuň üçin bu seljerişlerimize hem girizilen parametrdir.

Çykyş baglanyşyklaryny mejbur etmek

Çykýan baglanyşyklaryň sany barada netije çykarmak üçin sahypanyň berkligini göz öňünde tutmaly.

Mysal üçin, bir katalogda 2 milliondan gowrak çykyş baglanyşygy bar (diňe domenleri sanamak), ýöne DA 94 bar bolsa, ony millionlarça sahypalara paýlamak üçin ýeterlik güýçlidir.

Hakykatdanam, gelýän we gidýän baglanyşyklary deňeşdirmek gowy tejribe. Proýeksiýalar has uzakda ýeňiş gazansa, has dogrusy, çaklamalar köp bolsa-da, sahypanyň güýji az bolsa, elbetde beýle köp geçirip bilmez.

Bölüm boýunça çykýan baglanyşyklar

Diňe domendäki baglanyşyklaryň umumy sany däl, eýsem baglanyşygyňyzyň ýerleşýän bölümindäki baglanyşyklaryň sany hem möhümdir. Baglanyşygyňyz 100 adam bilen peýda bolsa, 100-iň diňe 1 bolşy ýaly güýç alýandygy ýerlikli däl ýaly, ýöne göz öňünde tutmaly zat.

Örtügiň aralygy we bölümiň berkligi

Muňa eýýäm düşünen bolsaňyz ýa-da bilýän bolsaňyz gerek, ýöne şu makalada ýatda saklamalysyňyz. Hakykatdanam, baglanyşygyňyzyň ýerleşýän ýeri möhümdir. Baglanyşyk güýçli bölümde bolsa has güýçli bolar. Sebäbi bu tebigy zat.

Bir gapakdan ýa-da makaladan ýa-da esasy kategoriýadaky baglanyşyk, gapakdan birnäçe gezek gizlenýän ýa-da hatda baglanyşygy bolmadyk bir gezek basmakdan has gymmatly bolar.

Iň aýdyň mysal, öz profiliňizi döretmäge we baglanyşygyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän platformalardyr. Bular DA 90-100 sahypalary, emma haýsy profillerde PA 1 ýa-da 1-e ýakyn sahypalar bar, bu ýagdaýlarda DA-nyň ähmiýeti ýok, ýöne PA, ýagny adatça nola deň bolan bölüme ýetýän güýç.

Görünmeýän hil

Sahypanyň Google-a hormat goýýan, ýöne organiki traffigi bolmadyk ýagdaýlar bar. Güýçli, ýokary ulanyjy seslenmesi bilen, ýöne sahypada SEO bolmasa we açar sözlere hüjüm etmän bir sahypany göz öňüne getiriň. Bu sahypa gaty gymmatly bolardy, ýöne Google oňa traffik ibermezdi.

Sahypanyň bu görnüşine mysal hökmünde käbir şahsy bloglar, mysal üçin gülkünç. Gündelik onlarça sapar alýan, DA 40, ulanyjynyň seslenmesi ýokary, ýöne blogçynyň SEO hakda gyzyklanmaýan ýa-da neşirlerini optimallaşdyrýan bloglary bar. Optimizasiýanyň ýoklugy sebäpli görünmeýän, ýöne oňa mynasyp, baglanyşyk döretmek üçin peýdaly sahypa.

Bu gaty subýektiw we baha bermek sahypadaky bilimlerimize bagly bolar. Bu, "görünmezden güýç" öň aýdyp geçen ssenariýamyzyň aýratyn mysaly. Sahypany baglanyşdyrmak üçin ähmiýetiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlän seljermek ukybymyz bolar. Öz-özümize bermeli soragymyz: "SEO-nyň işlemeýändigi ýa-da Google-yň halamaýandygy sebäpli görünip bilmeýärismi?"

Portallarda we blog platformalarynda bloglar

Blogger ýa-da WordPress ýaly blog platformalarynda, şeýle hem öz blogyňyzy döretmäge mümkinçilik berýän uly portallarda, ölçemeli güýjümiz domeniň güýji däl-de, blogumyzyň güýji.

Mysal üçin, DA 97 bolan blogçy. Blog döretmek bu güýji bermeýändigi äşgärdir. Bu, köplenç aç-açan we has aç-açan bolýar, bloglar esasy domenlerden tapawutly kiçi domenlerde döredilende, ýöne şonda-da muny ýatda saklamak isleýärdik.

Bloglaryň bu görnüşlerine birneme has köp syn etmek bilen baha bermeli. Domeniň AD-yny bagtly ulanyp bilmeris, ýöne etmeli bolarys güýjüni derňäň alýar, ýagny domenden alýan baglanyşyklary.

Netije


Gözleg motory optimizasiýasy ýa-da SEO, strategiýalaryňyzda görnükli bolmak üçin iň möhüm we täsirli usullardan biridir. Gowy SEO strategiýasyna eýe bolmak we sahypaňyzy optimallaşdyrmak sizi entek tanamaýan has köp ulanyja ýeter.

Gözleg motorlaryny gowy strategiýa bilen ýeňiň we görnükliligiňizi ýokarlandyrmak üçin ilkinji sahypalaryň arasynda ýerleşmegi dolandyryň.
Bilşimiz ýaly, web sahypaňyzyň gözleg motorlarynda gowy ýerleşmegini isleýärsiňiz; bu gün Semalt kompaniýanyňyzyň onlaýn görnükliligini ýokarlandyrmak üçin bu möhüm strategiýalary goýýar.

Bu dersiň ähli taraplaryny öz içine almak üçin baglanyşygyň bahasyny nädip ölçemelidigi barada gürleşmek zerurdyr, sebäbi baglanyşyk gurmak strategiýamyz üstünlikli boljak bolsa, bu gowy edilmeli. Bir baglanyşyga baha bermek üçin ilki bilen etmeli sahypamyza baha bermek we muny etmek üçin SEO ölçegler toplumyny kesgitlemeli we bu ölçegleri almaga mümkinçilik berýän gurallary hem bilmeli.

mass gmail